balkanpopust@gmail.com

Politika Privatnosti

Mi cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti.

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008 i 104/2009 – dr. zakon), direktor BALKANpopust doo. dana 15.09.2020. godine donosi sledeći:

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA LIČNOSTI

Član 1.

BALKANpopust vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, zasnovani na verodostojnom izvoru odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 2.

Pre prikupljanja podataka, BALKANpopust obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  1. Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka BALKANpopust doo, Nehruova 51a/20, Novi Beograd.
  2. Da je svrha prikupljanja i obrada podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja BALKANpopust internet servisa, omogućavanje uvida u firme koje daju popuste na internet servisu i obaveštavanje o ponudi putem e-mail poruka, u skladu sa zakonom.
  3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica koja ostvaruju popust na kupljenu robu ili usluge iz ponude firmi koje daju popuste na internet servisu BALKANpopusta, a u skladu sa dobrim poslovinom običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
  4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u BALKANpopust doo. koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
  5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da putem BALKANpopust internet servisa ostvari popust pri kupivini robe ili usluga iz prikazane ponude firmi, ne mora ostaviti bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.
  6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, prestanak primanja e-mail obaveštenja, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
  7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 3.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: e-mail adresa.

Član 4.

BALKANpopust internet servisu je moguće pristupiti putem Android ili IOS aplikacije.

Član 5.

Način ostvarivanja članstva u BALKANpopust internet servisu je uređen Korisničkim uslovima.

Član 6.

BALKANpopust ne obrađuje podatke o ličnosti osim u svrhu slanja izvoda iz aktuelne ponude na e-mail adrese svojih članova.

BALKANpopust prikupljene podatke čuva kao poslovnu tajnu.

Član 7.

Sva opšta akta BALKANpopusta moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom.

Ukoliko neki opšti akt BALKANpopusta nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na BALKANpopust  internet servisu.